Indie – wybory powszechne i rosnący popyt konsumencki – Portal PR - 24PR
Indie – wybory powszechne i rosnący popyt konsumencki

02.06.2009 Kategoria: fundusze. Autor: infopr

franklin_templetonSukumar Rajah, Dyrektor i CIO ds. rynków akcji, Franklin Templeton India uważa, że inwestorzy chcą zwiększać swe zaangażowanie na indyjskich rynkach akcji, po ustabilizowaniu się niepewnej sytuacji politycznej. Do czasu wyborów, wielu inwestorów wolało zachować bezpieczny dystans, choć średnio- i długoterminowe wskaźniki ekonomiczne i perspektywy wzrostu rentowności przedsiębiorstw były korzystne już wcześniej. W miarę słabnięcia entuzjazmu wywołanego wynikami wyborów, coraz większy wpływ na kierunek rozwoju rynków indyjskich będzie miała krajowa polityka gospodarcza, napływ inwestycji ze strony zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz warunki globalne.Ogłoszone wyniki wyborów powszechnych w Indiach wskazały na wyraźne zwycięstwo rządzącego dotychczas Zjednoczonego Sojuszu Progresywnego (koalicji pod przewodnictwem Kongresu Narodowego), choć spodziewano się szerokiego podziału mandatów. Taki rezultat wyborów pociągnął za sobą potężne wzrosty na rynkach akcji, a handel na dwóch indyjskich giełdach – National Stock Exchange (NSE) i Bombay Stock Exchange (BSE) – został po raz pierwszy w historii przerwany po tym, jak indeksy poszybowały do astronomicznie wysokich poziomów.
WYBORY I POLITYKA GOSPODARCZA
Wyraźne wskazanie wyborców, zwiększające liczbę mandatów przyznanych partii rządzącej dobrze rokuje dla polityki gospodarczej, ponieważ partia najprawdopodobniej nie będzie musiała borykać się ze zobowiązaniami wobec ewentualnych koalicjantów. Dzięki temu możemy spodziewać się kontynuacji dotychczasowej polityki i przyspieszenia reform. W średniej lub długiej perspektywie, rząd będzie musiał zmierzyć się z rosnącym deficytem budżetowym oraz wdrożyć szereg kluczowych reform, m.in. w obszarze infrastruktury. Skuteczna realizacja tych zadań może stworzyć fundamenty dla zrównoważonego rozwoju ekonomicznego kraju w kolejnych latach i dziesięcioleciach.

GOSPODARKA
Jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, pojawiły się pierwsze oznaki rosnącego popytu, m.in. na rynku samochodów czy cementu. W miarę stopniowo rosnącego wpływu działań podjętych w ramach polityki pieniężnej i fiskalnej w celu stymulowania gospodarki, możemy spodziewać się dalszych symptomów ożywienia. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę niezmiennie słaby popyt zewnętrzny, wzrost eksportu i poprawę sytuacji w sektorach związanych z działalnością eksportową nie są prawdopodobne w najbliższej przyszłości. Indyjski Departament Meteorologiczny prognozuje umiarkowany przebieg pory monsunowej w 2009 roku, co powinno okazać się korzystne dla gospodarki rolnej, w połączeniu z szeregiem inicjatyw na rzecz rolnictwa.

Pomimo ostatniego spowolnienia wzrostu gospodarczego, gospodarka indyjska pozostaje jedną z najsilniejszych na świecie i będzie najprawdopodobniej wśród najszybciej rozwijających się rynków zarówno w tym roku, jak i w średniej i dłuższej perspektywie, przede wszystkim dzięki mniejszej zależności od eksportu oraz dobrze rozwiniętemu sektorowi usług. Duży wzrost gospodarczy powinien także przynieść wzrost popytu na towary i usługi oraz szanse, z których powinny skorzystać wysokiej jakości przedsiębiorstwa indyjskie.

ROSNĄCY POPYT KONSUMENCKI
Rynek konsumencki to kluczowy czynnik dobrych wyników funduszu FTIF Franklin India Fund w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę fakt, że wartość konsumpcji gospodarstw domowych ma niemal potroić się w ciągu nadchodzących 16 lat (źródło: McKinsey, maj 2007). Zmieniający się profil demograficzny Indii oraz oczekiwany wzrost poziomu zarobków mogą doprowadzić do znaczącego wzrostu popytu na towary i usługi, co z kolei przyniesie wymierne korzyści nie tylko producentom dóbr konsumenckich, ale wielu firmom we wszystkich sektorach rynku, ze względu na fakt, że popyt konsumencki per capita na większość towarów był dotąd znacznie poniżej średniej światowej.

Konsumpcja krajowa wygenerowała w ubiegłym roku 67,8% indyjskiego PKB. Szacuje się, że jednym z kluczowych czynników stymulujących indyjską gospodarkę będzie wzrost poziomu zarobków połączony z rozwojem klasy średniej, który utrzyma popyt konsumencki na wysokim poziomie. Kapitałochłonność w branży konsumenckiej jest niższa, a z punktu widzenia udziałowców, długoterminowy wzrost wartości może być znacznie silniejszy, z uwagi na potencjalnie wyższe przepływy pieniężne i stopy zwrotu z inwestycji. Niektóre czynniki mogą mieć większe znaczenie w skali jednego cyklu rynkowego, ale konsumpcja pozostanie kluczowa w dłuższej perspektywie.

Analizując atrakcyjne możliwości do inwestowania na rynku indyjskim, dostrzegamy (jako zespół zarządzających portfelem funduszu) korzystne wyceny udziałów spółek z takich sektorów, jak opieka zdrowotna, dobra podstawowe czy usługi finansowe. Spółki z sektora dóbr podstawowych dotychczas radziły sobie dobrze i osiągały korzystne wyniki w dłuższej perspektywie. Przychylnie patrzymy także na spółki o średnim poziomie kapitalizacji rynkowej, które zwykle odnoszą większe korzyści z możliwości rynkowych niż większe przedsiębiorstwa. Koncentrujemy się na przedsiębiorstwach, dla których można jasno określić czynniki decydujące o przyszłych wzrostach oraz które, w naszej ocenie, oferują najkorzystniejszą kombinację potencjalnych wzrostów zysków, poziomu ryzyka finansowego oraz wyceny udziałów. Niezależne myślenie, pewność w działaniu i niechęć do podążania za stadem zawsze działały na naszą korzyść. Nasz fundusz preferuje wysokiej jakości spółki o zrównoważonym modelu biznesowym i zdolności generowania zysków w różnych cyklach rynkowych.

Biorąc pod uwagę spodziewany wzrost gospodarczy w 2009 roku na poziomie 5,1% (źródło: prognozy MFW ze stycznia 2009 r.) oraz wyjątkowo niskie poziomy wyceny papierów, Indie to jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków dla inwestorów w skali całego świata. Według MFW, tylko Chiny mają szansę wypracować wyższy wzrost niż Indie w latach 2009 i 2010, a obydwa kraje znajdą się wśród bardzo niewielu rynków, na których wzrost gospodarczy będzie dodatni. W ostatnich latach, coraz bardziej stawiano na rozwój obszarów wiejskich, poprzez inwestycje w programy rozwoju zatrudnienia, infrastruktury i opieki zdrowotnej. Różnorodne programy rozwoju społecznego i infrastrukturalnego, w szczególności w obszarze rolnictwa, miały na celu zmniejszanie różnic w poziomie życia i walkę ze społecznym wykluczeniem. Dzięki temu, że coraz szerszy przekrój społeczeństwa korzysta z możliwości, jakie zapewnia wzrost gospodarczy, a wymienione wyżej nowe inicjatywy zaczynają przynosić efekty, ogólnie pojęta działalność gospodarcza powinna przybrać na sile w średniej lub dłuższej perspektywie.

Pomimo znikomej ekspozycji tego rynku na kryzys na rynku kredytów, Indie odczuły negatywne skutki ograniczenia płynności finansowej oraz spadku aktywności handlowej. Pomimo spowolnienia rozwoju gospodarczego w ostatnich kwartałach, podtrzymujemy nasze pozytywne prognozy dla indyjskiej gospodarki. Zagrożenie dla wzrostu gospodarczego Indii jest w dużej mierze ograniczone dzięki niewielkiemu udziałowi eksportu w PKB, co jest kluczowym atutem tego rynku w tak niepewnych czasach. Ostatnie spowolnienie należy przypisać przede wszystkim ograniczeniu działalności przemysłowej oraz cyklicznemu spadkowi po potężnych wzrostach z lat ubiegłych. Choć nie ma wątpliwości, że Indie, podobnie jak gospodarka światowa, muszą stawić czoła krótkoterminowym trudnościom, kraj ten ma stosunkowo korzystną pozycję z punktu widzenia czynników fundamentalnych i dłuższej perspektywy czasowej. Duża zależność gospodarki od popytu krajowego pomagała i będzie pomagać Indiom w utrzymaniu się wśród najszybciej rozwijających się krajów na świecie.

NASZA STRATEGIA
Przez cały ubiegły rok, wszystkie środki funduszu były ulokowane w inwestycjach, a ostatnie spadki kursów akcji wykorzystaliśmy do zwiększenia pozycji atrakcyjnie wycenionych spółek. Nadal koncentrujemy się na przedsiębiorstwach o solidnych fundamentach, które wykazują potencjał do wykorzystania możliwości wynikających z długoterminowego wzrostu gospodarczego Indii.

FTIF FRANKLIN INDIA FUND
Fundusz FTIF Franklin India Fund został uruchomiony w październiku 2005 roku. Portfelem funduszu zarządza Stephen Dover, międzynarodowy CIO z grupy zarządzających lokalnymi aktywami Franklin z siedzibą w San Mateo, we współpracy z Sukumarem Rajah. Celem funduszu jest generowanie wzrostu wartości kapitału w dłuższej perspektywie czasowej poprzez inwestowanie w akcje spółek indyjskich z wszystkich przedziałów kapitalizacji rynkowej. Zespół inwestycyjny prowadzi selekcję udziałów w oparciu o analizę „od szczegółu do ogółu” („bottom-up”), wybierając najbardziej atrakcyjne przedsiębiorstwa z różnych sektorów, łącznie ze spółkami zlekceważonymi przez większość inwestorów, oraz koryguje portfel w celu uzyskania maksymalnej jakości w oparciu o analizę „od ogółu do szczegółu” („top-down”).
*****

Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży jakichkolwiek udziałów ani zaproszenia do zapisów na tytuły uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu luksemburskiego SICAV Franklin Templeton Investment Funds (zwanego dalej „Funduszem”). Żadnej z części niniejszego dokumentu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie stanowią opinie autora tego dokumentu na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.
Zapisy na tytuły uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o aktualny, pełny lub skrócony prospekt informacyjny Funduszu, ostatnie roczne sprawozdanie finansowe opatrzone opinią biegłego rewidenta oraz ostatnie półroczne sprawozdanie finansowe, o ile zostało opublikowane później niż sprawozdanie roczne.
Ceny tytułów uczestnictwa i dochody uzyskiwane z tytułów uczestnictwa mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, a inwestorzy mogą nie odzyskać całej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Zmiany kursów walut mogą wpływać na wartość inwestycji zagranicznych. Inwestowanie w fundusz denominowany w walucie obcej także wiąże się z ryzykiem zmian kursów wymiany.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. Ryzyko związane z inwestycjami na rynkach wschodzących może być większe niż ryzyko na rynkach rozwiniętych. Inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się z określonym rodzajem ryzyka szczegółowo opisanym w prospekcie informacyjnym Funduszu.
Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom ani rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie są dostępne na każdym terytorium podlegającym dowolnej jurysdykcji, a osoby ubiegające się o pozyskanie tytułów uczestnictwa powinny sprawdzić możliwość nabycia tytułów uczestnictwa u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton przed planowaniem inwestycji.
Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i są udostępniane w niniejszym dokumencie wyłącznie do celów informacyjnych. Odniesienia do konkretnych gałęzi przemysłu, sektorów czy spółek mają charakter ogólnych informacji i nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego zaangażowania funduszu w jakimkolwiek momencie.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym. Kopię najnowszej wersji prospektu informacyjnego, rocznego sprawozdania finansowego lub półrocznego sprawozdania finansowego, o ile zostało opublikowane po publikacji ostatniego sprawozdania rocznego, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.;

Rondo ONZ1; 00-124 Warszawa Tel: +48 22 337 13 50; Fax: +48 22 337 13 70.
Dokument wydany przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.
Talking Hades PR

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.