60 lat działalności inwestycyjnej grupy Mutual Series – Portal PR - 24PR
60 lat działalności inwestycyjnej grupy Mutual Series

14.07.2009 Kategoria: fundusze. Autor: ipis

drobneFranklin Templeton Investments (NYSE: BEN) świętuje sześćdziesiątą rocznicę utworzenia Mutual Series. Grupa inwestycyjna Mutual Series, założona w 1949 roku, może się pochwalić wieloletnią historią inwestowania opartego na koncepcji faktycznej wartości aktywów oraz własnym, wyjątkowym stylem, polegającym na agresywnym poszukiwaniu okazji do inwestowania w niedoszacowane akcje, arbitraż fuzji i przejęć, reorganizacje przedsiębiorstw oraz papiery spółek borykających się z kłopotami finansowymi.

„Mutual Series to inwestorzy szukający okazji i skoncentrowani na faktycznej wartości, którzy myślą i działają jak właściciele spółek”, powiedział Peter Langerman, prezes i CEO Mutual Series. „Skupiamy się na szukaniu wartości tam, gdzie większość inwestorów ją przeoczy. Kupujemy wartościowe papiery po zaniżonych cenach, często z uwzględnieniem katalizatora, który w przyszłości odblokuje ich prawdziwą wartość. Czasami dostrzegamy możliwość zmian, które zwiększą wartość udziałów i aktywnie angażujemy się w ich wprowadzanie. Wynika to z naszej strategii opartej na czynnikach fundamentalnych i analizie „od szczegółu do ogółu”: staramy się zrozumieć ryzyko i specyfikę każdej inwestycji. Nie możemy przewidzieć momentów zwrotnych trendów rynkowych, ale zawsze staramy się gromadzić w portfelu udziały tych spółek, które spełniają nasze kryteria i są w stanie przetrwać w najbardziej wymagających warunkach ekonomicznych, co pozwala nam osiągać solidne, skorygowane o ryzyko zyski w dłuższej perspektywie” – tak Langerman charakteryzuje zdyscyplinowaną filozofię inwestycyjną swego zespołu.

Bogata historia
Firma Mutual Shares Corporation została założona w 1949 roku przez kilka osób, m.in. Maxa Heinego, który mawiał, że jego strategia to „kupowanie dolara za 50 centów”. Heine Securities Corporation – firma, która współpracowała z funduszami Mutual Series jako doradca inwestycyjny – została założona w 1975 roku. Wówczas do firmy dołączył Michael Price i poznał wyjątkową koncepcję inwestowania opartego na faktycznej wartości.

W połowie lat 1980-tych, Price był już znany ze swej dużej aktywności i zaangażowania w roli udziałowca, który dostrzegał wartość w spółkach znajdujących się w tarapatach i wywierał nacisk, nierzadko publicznie, na zarządy tych spółek w celu odblokowania tej wartości dla akcjonariuszy. W 1988 roku, Price został prezesem, dyrektorem wykonawczym i jedynym właścicielem Heine Securities i przeniósł działalność firmy z Nowego Jorku do Short Hills w New Jersey, gdzie biura Mutual Series mieszczą się do dziś. W 1996 roku, spółkę przejęła firma Franklin Resources, a fundusze Mutual Series dołączyły do rodziny funduszy Franklin Templeton Investments. Price pozostał prezesem firmy aż do jej opuszczenia w 2001 roku.

Langerman dołączył do Heine Securities Corporation w 1986 roku i był bliskim współpracownikiem Price’a. Pełnił funkcję CEO Mutual Series od 1998 r. do 2002 r., kiedy to został dyrektorem działu inwestycji w departamencie skarbu w New Jersey, gdzie nadzorował fundusze emerytalne. Langerman wrócił do Mutual Series w 2005 r.
i objął funkcje prezesa i CEO, które pełni do dziś.

Mutual Series obecnie
Mutual Series do dziś realizuje sprawdzoną strategię polegającą na indywidualnej analizie fundamentalnej mającej na celu wyszukanie spółek, których faktyczna wartość została przeoczona przez innych inwestorów oraz na dużej aktywności w roli udziałowców w celu uwolnienia tej wartości, jednocześnie utrzymując ryzyko
na niższym niż przeciętny poziomie. Obecnie, zespół inwestycyjny Mutual Series złożony jest z ponad
25 zarządzających portfelami, analityków i brokerów, łącznie z odrębnym zespołem ds. papierów typu distressed (papierów spółek w tarapatach finansowych), o średnio 16-letnim doświadczeniu w branży.

Wyjątkowe strategie inwestycyjne Mutual Series są już dostępne także dla polskich inwestorów poprzez cztery fundusze SICAV zarejestrowane w Luksemburgu: FTIF Franklin Mutual Beacon Fund, FTIF Franklin Mutual European Fund, FTIF Franklin Mutual Global Discovery Fund i nowo powstały FTIF Franklin Mutual Euroland Fund. Fundusze są atrakcyjną ofertą dla inwestorów o dłuższym horyzoncie czasowym, liczących na wzrost wartości zainwestowanego kapitału przy mniejszej zmienności i niższym ryzyku podczas pełnego cyklu rynkowego.

Patrząc w przyszłość, Langerman powiedział: „Pozytywnym aspektem bieżącej zmienności na rynkach jest fakt, że obecne poziomy wyceny akcji umożliwiają znalezienie wielu atrakcyjnych okazji, zarówno w USA, jak
w innych regionach świata. Krótko mówiąc, mamy zamiar robić to, co do tej pory, czyli zakasać rękawy
i skoncentrować się na naszych własnych badaniach i odkrywaniu atrakcyjnej wartości wszędzie tam, gdzie może się ukrywać.”

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] to międzynarodowa organizacja inwestycyjna o globalnym zasięgu działająca pod marką Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferuje międzynarodowe i krajowe rozwiązania inwestycyjne zarządzane przez zespoły inwestycyjne Franklin, Templeton, Mutual Series, Fiduciary Trust, Darby i Bissett. Zarejestrowana w San Mateo w Kalifornii spółka macierzysta ma ponad 60-letnie doświadczenie w dziedzinie inwestycji, a łączna wartość jej aktywów
w zarządzaniu sięga 451,2 miliardów USD (stan na dzień 30 czerwca 2009 r.).

# # #

Informacja natury prawnej

Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży jakichkolwiek udziałów ani zaproszenia do zapisów na tytuły uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu luksemburskiego SICAV Franklin Templeton Investment Funds (zwanego dalej „Funduszem”). Żadnej z części niniejszego dokumentu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie stanowią opinie autora tego dokumentu na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Zapisy na tytuły uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o aktualny, pełny lub skrócony prospekt informacyjny Funduszu, ostatnie roczne sprawozdanie finansowe opatrzone opinią biegłego rewidenta oraz ostatnie półroczne sprawozdanie finansowe, o ile zostało opublikowane później niż sprawozdanie roczne.

Ceny tytułów uczestnictwa i dochody uzyskiwane z tytułów uczestnictwa mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, a inwestorzy mogą nie odzyskać całej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Zmiany kursów walut mogą wpływać na wartość inwestycji zagranicznych. Inwestowanie w fundusz denominowany w walucie obcej także wiąże się z ryzykiem zmian kursów wymiany.

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. Ryzyko związane z inwestycjami na rynkach wschodzących może być większe niż ryzyko na rynkach rozwiniętych. Inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się z określonym rodzajem ryzyka szczegółowo opisanym w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom ani rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.Tytuły uczestnictwa Funduszu nie są dostępne na każdym terytorium podlegającym dowolnej jurysdykcji, a osoby ubiegające się o pozyskanie tytułów uczestnictwa powinny sprawdzić możliwość nabycia tytułów uczestnictwa u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton przed planowaniem inwestycji.

Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i są udostępniane w niniejszym dokumencie wyłącznie do celów informacyjnych. Odniesienia do konkretnych gałęzi przemysłu, sektorów czy spółek mają charakter ogólnych informacji i nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego zaangażowania funduszu w jakimkolwiek momencie.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym. Kopię najnowszej wersji prospektu informacyjnego, rocznego sprawozdania finansowego lub półrocznego sprawozdania finansowego, o ile zostało opublikowane po publikacji ostatniego sprawozdania rocznego, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.; Rondo ONZ1; 00-124 Warsaw Tel: +48 22 337 13 50; Fax: +48 22 337 13 70
Dokument wydany przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.

źródło:Talking Heads PR

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.