Pieniądze z ARiMR czekają na rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie – Portal PR - 24PR
Pieniądze z ARiMR czekają na rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie

12.10.2010 Kategoria: Budownictwo. Autor: ipis

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy poszkodowani podczas tegorocznych powodzi mogą do 12 listopada br. składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie produkcji rolnej w swoich gospodarstwach.

Aby móc otrzymać wsparcie, które wynosi 300 tys. zł, należy złożyć w „swoim” Oddziale Regionalnym ARiMR wniosek o przyznanie pomocy z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. Wysokość refundacji jaką może otrzymać rolnik pokrywa aż 90% kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Oznacza to, że wkład własny rolnika w odtworzenie potencjału produkcji w gospodarstwie wynosi jedynie 10% środków, resztę pieniędzy dostanie z ARiMR po zrealizowaniu inwestycji.

Ze wsparcia z tego działania mogą skorzystać osoby fizyczne lub prawne oraz spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. Ważne jest, aby posiadali co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji rolniczej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Aby rolnik mógł otrzymać pomoc z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” muszą być spełnione łącznie następujące dwa warunki:

1.      wysokość szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach, oszacowanych przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę będzie wynosić średnio powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym;

oraz

2.      straty w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, muszą wynieść nie mniej niż 10 tys. zł.

Zapraszamy do Oddziałów Regionalnych ARiMR. Dla rolników poszkodowanych przez powodzie przeznaczono do rozdzielenia około 400 milionów złotych.

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

Podobne wpisy:

Tagi: ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.