Rada Etyki Public Relations wydała kolejną opinię – Portal PR - 24PR
Rada Etyki Public Relations wydała kolejną opinię

15.05.2013 Kategoria: Praktyka PR. Autor: admin

Rada Etyki Public Relations przedstawiła opinię dotyczącą zapytania ofertowego przygotowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na usługę Obsługa public relations w ramach projektu „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii”.

Poniżej pełna treść opinii REPR-u:

  1. Rada Etyki Public Relations zapoznała się ze zgłoszeniem dotyczącym naruszenia zapisów zawartych w Kodeksie Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Kodeksie Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations zawartych w zapytaniu ofertowym, Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości z dnia 15.02.2013. Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR mówi w punkcie 14, że Firmom nie wolno współpracować z klientami na podstawie umów i uzgodnień, które ustalają wynagrodzenie Firmy za pojedyncze publikacje, które ukazały się w mediach. Punkt 19 ww. Kodeksu zakłada, że: firmom nie wolno podpisywać z klientem umów, które gwarantowałyby osiągnięcie rezultatów zależnych od suwerennej decyzji strony trzeciej. Kodeks Etyki Public Relations zakłada w punkcie 10, iż: pracownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od osiągnięcia takich rezultatów.
  2. Rada Etyki PR przeanalizowała wszystkie dokumenty ofertowe, czyli Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz pytania i odpowiedzi udzielone przez autora zapytania ofertowego.
  3. W zapytaniu ofertowym, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie 3.2.1. znajduje się zapis:

Minimalny zakres obejmuje: (…) co najmniej 40 publikacji w mediach regionalnych i ogólnopolskich w formie papierowej, elektronicznej;

  1. W dokumencie: Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące zapytania ofertowego na usługę „Obsługa public relations w ramach projektu „Studenckie Centrum Innowacji
    i Transferu Technologii” znajduje się rozwinięcie powyższego:

(…)

Pytanie numer 6

Czy „co najmniej 40 publikacji w mediach regionalnych i ogólnopolskich w formie papierowej, elektronicznej” ma ukazać się w czasie całego okresu współpracy?

Tak.

(…)

Pytanie nr 26

Czy sugerowana przez Zleceniodawcę liczba aranżowanych wywiadów oraz publikacji
w mediach musi być zagwarantowana przez Zleceniobiorcę?

Zleceniodawca realizuje projekt innowacyjny testujący, którego realizację szczegółowo określają zapisy Umowy o dofinansowanie projektu, wskaźniki założone w projekcie oraz Zasady finansowania projektów w ramach POKL i Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Zleceniodawca, zgodnie z ww. wytycznymi zobowiązany jest do wydatkowania źródeł publicznych w sposób maksymalnie klarowny i przejrzysty oraz do uszczegółowienia w treści zapytania ofertowego zamierzonych wskaźników liczbowych, co też czyni w jego treści, gdyż będzie podlegał kontroli instytucji przydzielającej finanse publiczne, w jaki sposób maksymalnie racjonalnie i efektywnie dysponował tymi środkami. Zleceniodawca zaznacza także, że nie jest w stanie zrezygnować z realizacji projektu zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi, dlatego rozumie rozterki Oferenta, jednak podtrzymuje, jako obligatoryjne, treści zawarte w opisie Etapu II w pkt.3.2.1. Oferenci, którzy realizowali już podobne zlecenia, mają świadomość zasad panujących w tego typu projektach. Decyzja o wzięciu udziału w procedurze zapytania w takim kształcie zależy tylko i wyłącznie od Oferenta.

Pytanie nr 27

Czy w przypadku nie osiągnięcia ww. wskaźnika, Wykonawca poniesie konsekwencje finansowe lub inne konsekwencje umowne?

Działając zgodnie z Wytycznymi realizacji projektu nie jest możliwe wypłacenie wynagrodzenia w przypadku, gdyby ww. wskaźnik nie został osiągnięty.

  1. Źródła powyższych cytatów:

http://www.paip.pl/files/file/Zapytania_ofertowe/SCITT/Obsluga_PR_II/Zapytanie_ofertowe_SCITT_PR.pdf

http://www.paip.pl/files/file/Zapytania_ofertowe/SCITT/Obsluga_PR_II/Odpowiedzi_na_pytania_oferentow_dotyczace_zapytania_ofertowego_na_obsluge_PR_-_SCITT.pdf

  1. Powyższe źródła dość jednoznacznie wskazują na fakt naruszenia wymienionych w punkcie 1. zasad etyki branży public relations. Autor zapytania ofertowego w sposób jednoznaczny wymaga gwarancji publikacji. Wymusza to więc niejako sytuację, gdy realizujący zadanie podmiot będzie musiał zagwarantować efekty medialne, czyli publikacje prasowe.  Godzi to w Kodeks PSPR, gdzie (raz jeszcze) jest napisane: „Pracownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od osiągnięcia takich rezultatów”.
  2. Równocześnie niepokojące jest stwierdzenie autora zapytania ofertowego, zamieszone w odpowiedzi do pytania nr 26: „Oferenci, którzy realizowali już podobne zlecenia, mają świadomość zasad panujących w tego typu projektach. Decyzja o wzięciu udziału w procedurze zapytania w takim kształcie zależy tylko i wyłącznie od Oferenta.” Autor odnosi się do praktyki realizowania „podobnych zleceń” i zaznacza, że nie da się zrealizować ich bez łamiania kodeksu branży public relations.
  3. Zdaniem Rady Etyki PR członkowie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, oraz firmy zrzeszone w Związku Firm Public Relations, nie powinny odpowiadać na tak sformułowane zapytania ofertowe.

Rada Etyki Public Relations

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.