W jednej trzeciej firm dochodzi do łamania prawa pracy – Portal PR - 24PR
W jednej trzeciej firm dochodzi do łamania prawa pracy

04.09.2014 Kategoria: Rynek pracy. Autor: admin

36% Polaków dostrzega w swoim miejscu pracy łamanie zasad przez pracodawców – wynika z badania przeprowadzonego przez Work Service S.A. Pracownicy, jako negatywne praktyki, najczęściej wskazują nierozliczanie nadgodzin i łamanie zasad BHP, a najrzadziej – nieopłacanie składek ZUS i znaczne opóźnienia wypłat. Pozytywnym sygnałem jest fakt, że ponad 3/4 respondentów uważa, że w ich miejscu pracy kobiety i mężczyźni mają takie same możliwości rozwoju kariery.

CSR i praktyki stosowane w polskich firmach to nowe zagadnienia, o które w tym roku zapytaliśmy pracowników. W czasach coraz silniejszej konkurencyjności rynkowej, firmy opierają swoją przewagę nie tylko na oferowanych produktach czy usługach, lecz także na sposobie prowadzenia biznesu i standardach jego zarządzania. A tutaj bardzo istotnym elementem jest odpowiednie kształtowanie polityki personalnej i relacja pracodawca- pracownik – mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service S.A.

Przeprowadzone przez firmę badanie pokazuje, że niestety ponad 1/3 zapytanych pracowników dostrzega negatywne praktyki stosowane przez ich pracodawców. 16% respondentów wskazuje na nierozliczanie nadgodzin, 14% na łamanie zasad BHP, a co dziesiąty zapytany twierdzi, że jego pracodawca wypłaca część wynagrodzenia nieoficjalnie bez umowy, czyli tzw. „pod stołem”. Jeśli do tego dodamy „pracę na czarno”, z którą w swoim miejscu pracy spotyka się jeszcze 8% pracowników, to takie dane nie napawają optymizmem. Obowiązek zatrudniania pracownika i wypłacania mu odpowiedniego wynagrodzenia za wykonaną pracę to dwa najważniejsze obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów kodeksu pracy – komentuje Tomasz Hanczarek.

 

Dostrzegane negatywne praktyki zależą od formy zatrudnienia i wykształcenia

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub zlecenie częściej niż inni jako nieuczciwą praktykę wskazują nierozliczanie nadgodzin (22%), Na dyskryminację w miejscu pracy oraz mobbing najczęściej zwracają uwagę pracownicy pełnoetatowi (15%). Natomiast wypłacanie części wynagrodzenia „pod stołem” najczęściej jest spotykane przez samozatrudnionych i współpracowników na umowę o dzieło/zlecenie (po 14%). Jeśli spojrzymy na wykształcenie respondentów, to pracownicy posiadający wykształcenie zawodowe częściej niż pozostali dostrzegają praktyki „zatrudniania na czarno” (15%). Na łamanie zasad BHP i narażanie zdrowia w miejscu pracy zdecydowanie najczęściej wskazują osoby, które ukończyły edukację na poziomie podstawowym (24%).

Kobiety i mężczyźni w miejscu pracy

76% badanych uważa, że w ich miejscu pracy kobiety i mężczyźni mają takie same możliwości rozwoju kariery. Przeciwnego zdania jest mniej niż 1/5 pracowników. Co ciekawe i warto to podkreślić, to mężczyźni częściej niż kobiety uważają, że w ich miejscu pracy kobiety i mężczyźni nie mają zapewnionych równych szans rozwoju kariery zawodowej (odpowiednio 21% i 13%) – podkreśla Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service S.A.

Czego oczekują pracownicy od swoich pracodawców?

Zapytani pracownicy najbardziej w miejscu pracy potrzebują programów rozwoju swoich kompetencji (42%), przejrzystej polityki rozliczania czasu pracy (40%) oraz zrozumiałej polityki personalnej, w tym jasnej ścieżki kariery (40%). Rzadziej wskazują na przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (24%), co zdecydowanie jest ważniejsze dla kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 29% i 19%) – dodaje Inglot.

Metodologia badania:

Dane dotyczące praktyk stosowanych przez pracodawców w miejscu pracy są częścią Barometru Rynku Pracy 2 i zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A. Badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=522) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1004(dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania). Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,4%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w czerwcu 2014 r.

***

Grupa Kapitałowa Work Service

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.